«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ο Εθνικισμός των Αρχαίων Ελλήνων

Τὸ μεταπολιτευτικὸ ἐθνοπροδοτικὸ κατεστημένο ἔχει μιὰ τάσι γενικῶς νὰ ἐπικαλῇται τόν "διεθνισμό" καὶ τὴν "φιλοξενία" τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, μὲ προπαγανδιστικὸ τρόπο, προκειμένου νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἀντεθνική του λειτουργία. Στὸ δόλωμα ὅμως τῆς δῆθεν "πολυ-πολιτισμικῆς" Ἀρχαίας Ἑλλάδος, τσιμπᾶνε μόνον οἱ ἀδαεῖς καὶ οἱ ἀνιστόρητοι.

Κἄποια στιγμὴ πρέπει νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴν κοσμοθέασι τῶν Ἐλλήνων σὲ αὐτὰ τὰ θέματα. Διότι, στὴν καταγεγραμμένη ἱστορία, δέν ἔχει ὑπάρξει πολιτισμὸς περισσώτερο βιολογικῶς καὶ φυλετικῶς προσδιωρισμένος ἀπ' τοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες. Αὐτὸ ᾖταν καὶ τό "μυστικό" ποὺ ἐξετόξευσε τὸν πολιτισμὸ αὐτὸ στὸν Οὐρανὸ καὶ τὸν κατέστησε ἀνυπέρβλητον πῆχυ ἐς ἀεί.

Ἂν λάβῃ κανεὶς ὑπ' ὄψιν, ὅτι στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, μία "δημοκρατική" κοινωνία γιὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς, ἀπηγορεύοντο οἱ βιολογικὲς διασταυρώσεις μεταξὺ τῶν Φυλῶν ποὺ ἀπήρτιζαν τὴν Ἀθήνα, μπορεῖ εὐκόλως νὰ συμπεράνῃ, ποία ᾖτο ἡ ὀπτικὴ τῶν Ἑλλήνων περὶ τῶν ἐπιγαμιῶν μὲ Ἕλληνες ἄλλης Πόλεως-Κράτους καί, ἀκόμα περισσώτερο, περὶ τῶν ἐπιγαμιῶν μὲ ἀλλοφύλους.

Ἡ σημερινὴ μερίδα τῶν διεθνιστῶν πιπιλίζει τήν "καραμέλα" τῶν γνωστῶν χωρίων περὶ τοῦ "Ἕλλην εἶναι ὅ,ποιος μετέχει τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας" κλπ, προκειμένου νὰ μᾶς ἀποδείξῃ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ᾖσαν δῆθεν διεθνιστές. Τὰ χωρία αὐτὰ ὅμως παρατίθενται πάντα ἀποκομμένα ἀπὸ τὰ συμφραζόμενά των, ἔτσι ὥστε νὰ ἀλλοιοῦται τὸ νόημά των. Τό "Ἕλλην εἶναι ὅ,ποιος μετέχει τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας" στὸ πρωτότυπο, ἀναφέρεται μόνο στὰ Ἑλληνικὰ Φῦλα, μὲ τὴν βιολογικὴ ἔννοια. Δέν ἐννοῦσαν οἱ Ἕλληνες, ὅτι ἂν π.χ. 10 ἑκατομμύρια Γιαπωνέζων μετάσχουν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, θὰ δημιουργήσουν καὶ ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Ἡ περίφημη "Φιλοξενία" τῶν Ἀρχαίων Ἕλλήνων, ποὺ καὶ αὐτὴ δέν ἴσχυε σὲ ὅλες τὶς Πόλεις-Κράτη, ἴσχυε μόνον ἀπὸ Ἕλληνες πρὸς Ἕλληνες, στὰ πλαίσια τῆς Πανελληνικῆς Ὁμοφυλίας καὶ Φυλετικῆς Ἀλληλεγγύης. Δέν παρῆχαν Φιλοξενία οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες πρὸς ἀλλοεθνεῖς. Ἐπίσης, πόλεις ὅπως ἡ Σπάρτη, δέν τηροῦσαν κὰν τὸν θεσμὸ τῆς Φιλοξενίας ἀκόμα καὶ γιὰ "ἐξωσπαρτιατικούς" Ἕλληνες. Ἀντιθέτως ἐκεῖ ἴσχυε ὡς θεσμὸς ἡ ΞΕΝΗΛΑΣΙΑ, ἤτοι ἡ "ἀνηλεὴς λεηλασία" οἱουδήποτε ξένου εἰσχωροῦσε στὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς Λακεδαίμονος, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ ἡ πολιτισμιακὴ "ἀποστείρωσι" τὴν ὁποία ἐφήρμοσαν ἐπιτυχῶς ἐπὶ αἰῶνες οἱ Λακεδαιμόνιοι, δημιουργῶντας τὸν πιό ἄτρῳτο καὶ ἀδιαπέραστο πολιτισμὸ ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία βρίθει "ἀντι-διεθνιστικῶν" διδαχῶν. Αὐτὲς ὄχι μόνο δέν "προπαγανδίζονται σὰν καραμέλα" ἀπὸ τοὺς μετα-πολιτικούς καὶ ὅλο τὸ συμπαρομαρτοὺν τσίρκο τῆς "Νέας Διεθνιστικῆς Τάξεως", ἀλλὰ ἀποσιωποῦνται καὶ ὰποκρύπτονται μὲ λυσσῴδη καὶ πανικόβλητο ζῆλο ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Σύστημα, ἀπὸ τὶς Φιλολογικὲς καὶ Φιλοσοφικὲς Διατριβές, ἀπὸ κάθε εἴδους Πανεπιστημιακὲς μελέτες καὶ ἔρευνες, ἀπὸ κάθε εἴδους Βιολογικὲς καὶ Ἀνθρωπολογικὲς ἔρευνες, ἀπὸ τὰ δόγματα ἁπασῶν τῶν Θρῃσκειῶν, καὶ γενικῶς ἀπὸ ὅλη αὐτὴν τήν "δημοκρατικὴ καὶ ἀπρόσκοπτη" διακίνησι ἀνθρωπιστικῶν καὶ οἰκουμενικῶν ἰδεῶν. Κάτωθι παρατίθενται μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δῆθεν "διεθνιστές" καί "ἀνθρωπιστές" Ἕλληνες Φιλοσόφους, ὅπως τὸ παμπλανητικὸ Ἀκαδημαϊκὸ Κατεστημένο χαρακτηρίζει φιλοσόφους ὅπως τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, πρὸς "ἀποκατάστασι" τῆς Ἀληθείας ἐπὶ τοῦ θέματος:

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ":

ΟΥΤΩ ΔΗ ΤΟΙ ΤΟ ΓΕ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΕΒΑΙΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΥΣΕΙ ΜΙΣΟΒΑΡΒΑΡΟΝ, ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΙΓΕΙΣ ΒΑΡΒΑΡΩΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΠΕΛΟΠΕΣ ΟΥΔΕ ΚΑΔΜΟΙ ΟΥΔΕ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΔΑΝΑΟΙ ΟΥΔΕ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΦΥΣΕΙ ΜΕΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΟΝΤΕΣ, ΝΟΜΩ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΥΝΟΙΚΟΥΣΙΝ ΗΜΙΝ, ΑΛΛ' ΑΥΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΥ ΜΙΞΟΒΑΡΒΑΡΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝ, ΟΘΕΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΤΕΤΗΚΕ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ."

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ):
"ΤΟΣΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΕΙ ΜΙΣΟΒΑΡΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ), ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΘΕΥΤΟΙ ΑΠΟ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΝ ΑΙΜΑ. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΑΣ ΠΕΛΟΠΕΣ Η ΚΑΔΜΟΙ Η ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΚΑΙ ΔΑΝΑΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΝΩ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ· ΗΜΕΙΣ ΜΕΝΟΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΧΙ ΒΑΡΒΑΡΟΜΕΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙ' ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΓΧΑΡΑΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΝΤΟΝΟΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ."

"ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΣΥΝΗΨΑΝ (ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ) ΔΙΟΤΙ ΕΘΕΩΡΟΥΝ, ΟΤΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ, ΟΠΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ."

"ΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΜΑΣ ΕΖΗΣΑΝ ΜΕ ΑΓΑΘΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΗΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ. [...] ΟΥΤΕ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΠΕΝΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠ'ΤΑ ΚΟΙΝΑ· ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΛΛΑΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΕΔΩ ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΞΙΩΜΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΚΡΙΘΗ ΣΟΦΟΣ Η ΑΓΑΘΟΣ. ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΑΙΔΕΥΘΗΜΕΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ [ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΦΥΝΤΕΣ], ΑΠΕΚΡΟΥΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ."

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΕΠΙΝΟΜΙΣ":

«Τὸ ἐξῆς, λοιπόν, πρέπει νὰ σκέπτεται κάθε Ἕλλην, ὅτι ἔχουμε ὡς τόπο τὴν χώρα τῶν Ἑλλήνων, ἀνάμεσα σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἄλλες, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξι τῆς ἀρετῆς»
«Ἀς λάβουμε ὑπ᾽ ὅψιν ὅτι ὁτιδήποτε παραλαμβάνουν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, τὸ ὀμορφαίνουν καὶ τὸ τελειοποιοῦν»

ΠΛΑΤΩΝΟΣ "ΝΟΜΟΙ":

«...ἀλλὰ σὲ αὐτὸν ποὺ εἶναι ἀσυγκρατήτως καὶ ἀνιάτως ἐσφαλμένος καὶ κακὸς, πρέπει νὰ αφίνουμε νὰ ξεσπᾷ ἡ ὀργή μας»

«Τὸ ὀρθὸν εἶναι νὰ μετέχουν καὶ εἰς τὰ ἔργα τοῦ πολέμου αἱ γυναῖκες, διὰ νὰ δύνανται, ὅταν παρουσιασθῇ ἀνάγκη, νὰ ἀγωνισθοῦν, ὅπως κάμνουν καὶ ὅλα τὰ ζῷα, διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν τέκνων των»

«ὁ φόνος κλεπτῶν καὶ λωποδυτῶν καὶ ὀ φόνος τῶν ἐπιχειρούντων νὰ βιάσουν γυναῖκας ἢ παιδία δὲν συνεπάγεται οὔτε τιμωρίαν οὔτε θεωρεῖται πρᾶξις ἐναγής»

«Οἱ αὐτοκτονοῦντες ἄνευ κάποιας δικαιολογίας θὰ θάπτωνται εἰς χωριστοὺς τάφους εἰς τόπους ἐρήμους... διότι ἡ αὐτοκτονία ἀποτελεῖ ἀνταρσία κατὰ τῆς θείας βουλήσεως»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ "ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΑ":

Ὅσοι διαλέγονται μὲ φωνὴν ὀξεῖαν, τρυφερὰν καὶ ἐκτεθηλυμμένην εἶναι κίναιδοι. Ὅσοι ἔχουν φωνὴν βαρύτονον, ἐπιβλητικὴν καὶ καθαράν, εἶναι γενναῖοι καὶ εὑρίσκονται ἐν ἁρμονίᾳ μὲ τὴν φύσιν.

Οἱ μελαγχροινοὶ ἄνθρωποι εἶναι δειλοί. Παράδειγμα οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Αἰθίοπες. Οἱ ξανθοὶ εἶναι γενναῖοι ὅπως τὸ γένος τῶν Αἰλουροειδῶν, τὰ γενναιότερα ἀπ’τα ζῷα. Παράδειγμα οἱ Δωριεῖς. Οἱ λίαν πυῤῥόχρωμοι εἶναι πανοῦργοι, ὅπως οἱ Ἀλώπεκες. Ὅσοι ἔχουν τὸ χρῶμα ἐρυθρόν, οὗτοι εἶναι ταχεῖς εἰς τὰς κινήσεις· διότι πάντα τὰ μέρη τοῦ σώματος θερμαινόμενα ὑπὸ τῆς κινήσεως κοκκινίζουν. Εἰς ὅσους δὲ τὸ χρῶμα εἶναι φλογοειδές, οὗτοι ὑπόκεινται εἰς τὴν φρενοβλάβειαν· διότι τὰ τοῦ σώματος θερμαινόμενα ὑπερβολικῶς προσλαμβάνουν χρῶμα φλογοειδές· οἱ δὲ εἰς τὸ ἔπακρον θερμανθέντες κατ’ ἀνάγκην θὰ εἶναι φρενοβλαβεῖς. Εἰς ὅσους δὲ τὸ περὶ τὰ στήθη χρῶμα εἶναι πύρινον, οὗτοι εὐκόλως ὀργίζονται. Εἰς ὅσους οἱ ὀφθαλμοὶ εἶναι σκοῦροι, εἶναι δειλοί ὅπως ὁ Λαγῶος, ἡ Ἔλαφος, τὸ Πρόβατο. Εἰς ὅσους εἶναι ἀνοιχτόχρωμοι, εἶναι γενναῖοι. Ὅσοι ἔχουν ἀπαστράπτοντες καὶ πράσινους ὀφθαλμούς, εἶναι γενναῖοι στὴν ψυχήν, ὅπως ὁ Τίγρης, ὁ Λέων καὶ ὁ Ἀετός. Ὅσων οἱ ὀφθαλμοὶ εἶναι βαθέος χρώματος οἴνου, αὐτοὶ εἶναι λαίμαργοι.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ:

ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ, ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ, ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ, ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΘΥΜΑ ΔΕ. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ.

ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ, ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ, ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ:
ΤΑ ΜΕΝ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΘΥΜΟΥ (= ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥΣ), ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (=ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ). ΓΙ' ΑΥΤΟ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ, ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΑ ΝΑ ΑΡΧΟΥΝ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΔΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΘΝΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΑΘΥΜΑ (=ΔΕΙΛΑ) ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΑ.

ΤΟ ΔΕ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, "ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ" (ΚΑΘΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ), ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΥ-ΘΥΜΟΝ (ΓΕΝΝΑΙΟ, ΗΡΩΪΚΟ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ. ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΑΡΧΕΙ ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ. ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΜΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ, ΤΑ ΔΕ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΜΙΓΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 2 ΔΥΝΑΜΕΩΝ...

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ "ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ, ΥΔΑΤΩΝ, ΤΟΠΩΝ":

ΟΙ ΑΣΙΑΤΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΕΙΛΟΙ, ΑΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΙ. ΑΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΒΙΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΠΙΟ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑ.

Χρῆστος Νίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου