«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ΗΛΙΟΣ-ΣΕΛΗΝΗ-ΓΗ

        

Η γνώσις ...αδέλφια....είναι ανάμνησις...προερχόμενη εκ της Μνημοσύνης. Ούτως εάν η καταγραφή της γνώσεως δεν καταστή δυνατή δια κάποιον λόγον, τότε δεν υπάρχει και αναγνώρισις.
Η διαχρονική αλήθεια του ΟΥΡΑΝΟΥ έγκειται εις την περιοδικότητα της επαναλήψεως των ΚΥΚΛΩΝ των ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. Ελάχιστον ΚΥΤΤΑΡΟΝ του ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ είναι το ΗΛΙΑΚΟΝ μας σύστημα.
ΤΟ ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ .....ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ....όπου ο ΗΛΙΟΣ ευρίσκεται εις το ΚΕΝΤΡΟΝ περιστοιχιζόμενος διαδοχικώς από τους πλανήτας: ΕΡΜΗΝ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ, ΓΗΝ, ΑΡΗΝ, ΔΙΑ, ΚΡΟΝΟΝ, ΟΥΡΑΝΟΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΑ.
Η ΣΕΛΗΝΗ....ως (τεχνητός) δορυφόρος περιφέρεται γύρω από την Γην.
Η φορά κινήσεως των πλανητών είναι ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ προς την φοράν των δεικτών του ωρολογίου, ..εκτός από την ΑΦΡΟΔΙΤΗ.....ήτοι ΔΙΑΤΡΟΦΗ....ήτοι ΤΡΟΦΗ του ΔΙΟΣ. Αι τροχιαί των πλανητών είναι ελλειπτικαί και ουχί κυκλικαί.
Ο νους ...επλησίασε το μακροκοσμικόν πρότυπον και το απετύπωσεν εις το ΚΡΑΝΙΟΝ του.
Το ΗΛΙΑΚΟΝ μας σύστημα ....εικονίζει τα πραγματικά ΟΥΡΑΝΙΑ δρώμενα.
Ο ΗΛΙΟΣ και οι πλανήτες κατ’ αναλαογίαν προς τον μικροκοσμικόν ....αντιστοιχούν εις την μακροκοσμικήν οικογένειαν.

Ο ΗΛΙΟΣ-ΠΑΤΗΡ εις το κέντρον του Πλανητικού Συστήματος...αλληλογορεί τον ΠΑΤΕΡΑ του Όντος....από τον οποίον εξαρτάται δια την κοινωνικήν του καταξίωσιν και τον φωτισμόν του,...δηλαδή την μόρφωσιν του.
Η ΣΕΛΗΝΗ-ΜΗΤΗΡ ....αλληγορεί την ΜΗΤΕΡΑ....που του παρέχει την καθημερινήν φροντίδα και συνεχή επίδρασιν.
Η ΓΗ-ΤΕΚΝΟΝ .....εις την οποίαν αντιστοιχεί το ίδιο το Όν ....φωτίζεται από τον ΗΛΙΟΝ-ΠΑΤΕΡΑ ....κατά την διάρκειαν της ημέρας, ενώ ακολουθείται εις την πορείαν του από την ΜΗΤΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ...άλλοτε φανερά(την νύκτα)......και άλλοτε αφανής (ημέρα-νύκτα).

Τα δύο αυτά ουράνια σώματα κυριαρχούν δια του φωτισμού των εις την ζωήν του, που είναι η ζωή της Γης.
Ούτως ΦΩΤΙΣΜΟΣ.....σημαίνει διάνοιξις αμφότερων των κέντρων: Του Νοητικού(ΉΛΙΟΣ)....και του Ψυχικού(ΣΕΛΗΝΗ).

Το ουράνιον μακροκοσμικόν πρότυπον είναι εκείνο....το οποίον θα έπρεπε να ενστερίζεται η μικροκοσμική μας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ....προκειμένου τα μέλη της να ευρίσκωνται εναρμονισμένα μεταξύ των.
Η τυχόν διάσπασις του προτύπου της ΟΙΚΟΓΝΕΙΑΣ...
-αν το έν ή και τα δύο μέλη, πατήρ(ΗΛΙΟΣ)/μήτηρ(ΣΕΛΗΝΗ)....αποχωρισθούν ή απομακρυνθούν από το τέκον(ΓΗ)-
επιφέρει την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ...με όλα τα γνωστά οδυνηρά επακόλουθα των ημερών μας.....!
Η διάλυσις της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ....συνεπάγεται ΑΔΕΛΦΙΑ...και την διάλυσιν της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.....όπως η τυχόν διατάταξις των κινήσεων ΗΛΙΟΥ/ΣΕΛΗΝΗΣ....θα επέφερε την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ της ΓΗΣ....με αγνώστους συνέπειας ...δια τον πλανητικόν σύστημα.
Η μήτηρ ΣΕΛΗΝΗ...της πλανητικής μας οικογένειας....δια του κύκλου της ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τα τρία ουράνια σώματα: ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ, ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ.
Η ευθυγράμμισις εις τον ουράνιον στερέωμα...που οφείλειται εις την μητέρα ΣΕΛΗΝΗΝ είναι αλληγορική ΕΙΚΩΝ της προσεγγίσεως των όντων, είτε αυτά είναι ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΙΚΑ είτε είναι ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΙΚΑ.
Ο αριθμός 14 είναι η ΚΛΕΙΣ.
Συμβαίνει δύο φοράς τον μήνα και η σημασία του αριθμού 14 είναι η κλεις...φέρουσα εις επαφήν την οικογένειαν...διότι την πρώτην του αριθμού 14ην ημέραν του μηνός.....τα τρία ουράνια σώματα ευρίσκονται εις ΕΥΘΕΙΑΝ γραμμήν. (ΕΥ-ΘΕΙΑ).
Ο αριθμός 14 είναι κωδικοποιημένος .....χάριν της αποσυμβολιστικής του δυνατότητος. Το διπλάσιον αυτού ...είναι ο αριθμός 28 συμβολικώς .....και αναφέρεται εις τον κύκλον της ΣΕΛΗΝΗΣ.
Εις την πραγματικότηταν...όπως γνιγνώσκετε...η ΣΕΛΗΝΗ συμπληρώνει μίαν περιφοράν γύρω από την Γην εντός 27 ημερών, 7 ωρών, 3 λεπτών και 11,5 δευτερολέπτων. Η χρονική αυτή περίοδος της ΣΕΛΗΝΗΣ ....καλείται αστρικός μην, διότι έχει σχέσιν με τους αστέρας.
Η διάρκεια του συνοδικού μηνός είναι 29 ημέραι, 12 ώραι, 44 λεπτά και 2,9 δευτερόλεπτα και σχετίζεται με την περιφοράν της γύρω από τον Ήλιον, οπότε συμπληρούται εις πλήρης κύκλος των φάσεων της ΣΕΛΗΝΗΣ.
Τα τρία ευθυγραμμισμένα σώματα την 14ην ημέρα του μηνός ...έχουν ψυχονοητικήν επαφήν, διότι η ΣΕΛΗΝΗ αλληγορείται ως ΨΥΧΗ, ό ΉΛΙΟΣ ως ΝΟΥΣ και η ΓΗ ως ΣΩΜΑ του ΟΝΤΟΣ.
Με την διπλήν αυτήν σημασίαν, της οικογενείας και του όντος ...ο αριθμός 14 αποκαλύπτεται εις τον ΘΟΛΟΝ της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ...ήτοι 14 Κορινθιακοί κίονες εντός του Σηκού,.... (ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ=ΔΡΑ ΕΠΙ της ΑΥΡΑΣ), ...συνδέων την ΣΕΛΗΝΗΝ με την ΓΗΝ και με τον ΗΛΙΟΝ με αρρήκτους δεσμούς.
Ο αριθμός 14, εκπροσωπεί τους οικογενειακούς δεσμούς, τους οποίους η ΣΕΛΗΝΗ-ΜΗΤΗΡ....συγρατεί και συντονίζει δια του κύκλου της....διότι είναι η εκπρόσωπος του ΓΥΝΑΙΑΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ....και ο κύκλος της των 28 ημερών έχει τον ίδιον αριθμόν ημερονυκτίων με τον κύκλον γονιμότητος του γυναικείου φύλου.
Ο αριθμός των 14 ημερών της Πανσελήνου / Μητρός επισημαίνει την δυνατότητα λήψεως της μεγίστης ακτινοβολίας από τον Ήλιον Πατέρα...όσον αφορά εις τον Μακρόκοσμον. Όσον αφορά εις τον μικροκοσμικόν επίπεδον, η 14η ημέρα του γυναικείου κύκλου ...σημειοδοτεί την ωορρηξίαν και την δυνατότητα γονιμοποιήσεως του ωαρίου ....υπό του σπερματοζωαρίου.
Ούτως...ΑΔΕΛΦΙΑ...Μακρόκοσμος και Μικρόκοσμος συναντώνται και συνταυτίζονται εις τον αριθμόν 14, ωρίμανσις  ....η οποία σημαίνει δυνατότητα γονομοποήσεως εις τα δύο πεδία: Το ΑΙΣΘΗΤΟΝ δια την δημιουργίαν φυσικών τέκνων.....και το ΝΟΗΤΟΝ δια την δημιουργίαν Πνευματικών.


Εάν η Σελήνη ήτο....ή  είτε ολίγον μικρότερη ή είτε ευρισκόταν ολίγον πιο μακριάν μας.... δεν θα ημπορούσαμεν να παρατηρήσομεν ποτέ μίαν ολικήν ηλιακήν έκλειψην. Τυχαίο...δεν νομίζω..!
Αλήθεια.....πόσος χρόνος χρειάζεται εις τον  Ήλιον μας .......ίνα κάνει μία πλήρη περιφορά γύρω από το κέντρον του Γαλαξία μας;
Και....πόσες φορές έχει πραγματοποιηθή τούτον μέχρι σήμερον και πόσες φορές θα γίνει εις την διάρκειαν της ζωής του Ήλίου;

Γνωρίζομεν.... ότι κινούμεθα περίπου κυκλικά γύρω από το κέντρον του Γαλαξία μας και ότι η ακτίν  από το κέντρον είναι περίπου: 8 kpsec(κιλοπαρσέκ) ή περίπου 26.000 έτη φωτός.(Ενι-αυτός του Πλάτωνος).
Τούτον.... ΑΔΕΛΦΙΑ σημαίνει ότι σε μια πλήρη περιφοράν του .......ο Ήλιος έχει διανύσει απόστασιν:  s=2πR=1,55×1018 χιλιόμετρα
Ο Ήλιος μας κινείται με ταχύτητα: (γραμμική) υ=220 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, οπότε χρησιμοποιώντας την εξίσωση της γραμμικής ταχύτητας εις την ομαλήν κυκλικήν κίνηση : υ=2πR/T Ούτως....υπολογίζομεν ότι ο Ήλιος μας....χρειάζεται περίπου 226 εκατομμύρια έτη ίνα πράξει μια πλήρης περιφοράν γύρω από το κέντρον του Γαλαξία μας ή ....ό,τι έν γαλαξιακό έτος έχει διάρκειαν .....226 εκατομμύρια χρόνια.
Ούτως, ...ο Ήλιος και η Γην μαζί του, εις τα  τελευταία 4,6 δις εκατομμύρια έτη ...έχει πραγματοποιήσει..... περίπου 20 κύκλους εις τον  Γαλαξία μας.

Έάν ο Ήλιος ζήσει....περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια, .....τότε θα έχει μια συνολική γαλαξιακή ηλικία...... περίπου 42 γαλαξιακών ετών.
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου