«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Ο ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ( Μέρος ΄Β)


Συνέχεια...

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ο  ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ  (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)
(Γεύσεις.....και αρώματα....από τον πάνσοφο Ελληνικό Λόγο.)4.) Η ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ  ΤΟΥ   ΚΩΔΙΚΑ   ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1)

(Είχατε λάβει ΓΝΩΣΙΝ....όταν δια πρώτη φορά σας ανακοίνωσα για την ΕΛΙΞς=111=ΠΑΙΔΕΙΑ, η οποία οφείλομεν πλέον ΟΛΟΙ να γνωρίζομεν....διότι η  ΕΛΙΞς….  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τους  ΕΛΛΗΝΕΣ.


Η κάθε προσπάθεια μας....οφείλει να γίνεται μέσω της ΠΑΙΔΕΙΑΣ…..η οποία ανακαλύπτεται… κατόπιν ερεύνης, και αναζήτησης....ήτοι: ΕΡΕΥΝΑ=>
Ε=ελευθέρα
Ρ=ρ(οή) είς την
ΕΥ=ορθήν, μη προκατειλημμένην, αδογμάτιστην, ανιδιοτελή, μη συμφεροντολογικώς προσανατολιζομένην ανακάλυψιν...του
Ν=ν(ού)
Α=α(ρχήν) έχουσα την επιθυμίαν δια ανακάλυψιν και αποκάλυψιν.
Τουτέστιν ΑΔΛΕΦΙΑ: Έρευνα είναι η Ε(λευθέρα) Ρ(οή) του Ν(ού) εις το εύ, νοούμενον το εύ, ως η απολύτως ανιδιοτελή επιθυμία ανακαλύψεως, της οποίας η Α(ρχή) είναι δεδομένη, όχι όμως και η έκβασις.
Στο ακόλουθο ρητό : (Νούς γαρ κατ’ αυτούς πανθ’ ορά και παντ’ ακούει, τ’ άλλα δε κωφά και τυφλά)……έχουμε: [ Ο Νούς όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει, ενώ όλα τα άλλα κουφά και τυφλά. ]
Ούτως ΑΔΕΛΦΙΑ...η κάθε ΛΕΞΙΣ έχει ένα όνομα, μία ΟΥΣΙΑ, που σημαίνει: « όν ού μάσμα εστίν»….(μάσμα, εκ του ρήματος μαίομαι και σημαίνει έρευνα). Ούτως πρόκειται δια τον Όν που είναι αποτέλεσμα ερεύνης: όν+ού+μα(ίομαι). Το μάσμα, η έρευνα ονομάτων, έχει λοιπόν την δυνατότητα να ανυψώνη τον νουν εις την θέασιν των Πλατωνικών Ιδεών, αι οποίαι είναι επί μέρους μιμήσεις του Καθολικού Νόμου.
ΟΝΟΜΑ / ΝΟΜΟ + Α (ρχής).
Η ΛΕΞΙΣ όνομα αναδεικνύει την Α(ρχήν) λειτουργίας του νόμου, δηλα δή το πλαίσιον εντός του οποίου επιτρέπεται να κινηθή η ουσία του περιγραφομένου πράγματος. ΝΟΜΟΣ/ΜΟΝΟΣ. Μόνος ο Νόμος...έχει αυτήν την εξουσίαν = Α(ρχήν). ΟΝΟΜΑ/ΑΝΟΜΟ. ( Η αντίστροφη αρκτικού και τελικού φωνήεντος της λέξεως επιβεβαιώνει τον αντί+λογον, ο οποίος εμπεριέχεται εις το όνομα, το οποίον θα είναι παρ+άνομον, εφ’ όσον καταστρατηγεί τον Νόμον και δεν εκφράζει την «φύσιν» του πράγματος, αλλά είναι «κατά συνθήκην».)
Ο Νούς δεν είναι εις θέσιν να έλθη, εις απ’ ευθείας επαφήν με το «Αγαθόν».
Βάσει όμως των Ιδεών, αι οποίαι είναι τα αιώνια, αμετάκλητα πρότυπα των αισθητών, ο Νούς θα προσπαθή να διακρίνη την ΑΛΗΘΕΙΑ της ονοματοθεσίας.
[ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>6+4=10…..όπου 10…. Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ/ΘΕΙΑ-ΑΛΗ
                                    

Ο Νούς, αφού αρχίσει να νοή ορών τον ουρανόν, εισέρχεται εις τα ενδότερα του άνω ευρισκομένου ΝΑΟΥ. Εποπτεύει, ουρά και ορά τα τεκταινόμενα απ’ ευθείας κάτω από την στέγην του χωρίς την μεσολάβησιν άλλης σκέπης. Οι αστέρες είναι τα ορατά σώματα των θεών, που θέουν εις τον ουρανόν και είναι οι φυσικοί εκπρόσωποι των θείων, ΑΟΡΑΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ, αι φυσικαί δονήσεις των οποίων εναρμονίζουν τον φυσικόν κόσμον.
ΟΥΡΑΝΟΣ / ΡΟΥΣ+ΝΑΟ….(όπου ΝΑΩ….σημαίνει...ρέω). Αν γίνει προσθήκη της ιεράς δεκάδος (ι) το ναω...μετατρέπεται σε  ναίω=κατοικώ, διαμένω, βρίσκομαι....εις τα Ολύμπια δώματα.

ΝΑΙΩ-ΝΑΙΕΣ-ΝΑΙΕΙ=ΕΙΝΑΙ

Ναός των ναών ο Ουρανός περιγράφει την ροϊκήν κατάστασιν που είναι το κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα του Ουρανού.
ΟΥΡΑΝΟΣ / ΝΟΥΣ+ΟΡΑ / Ν+ΟΥΣ+ΟΡΑ.Η Νοητική σύλληψις του Λόγου από το -ούς συνιστά την έννοιαν ν-ους.
Ο ν+ους ασκείται επι+σκεπτόμενος (σκέψεως+επί) τα ενδιαιτήματα των Ιδεών διασταυρώνων την φύσιν της ονοματοθεσίας των λέξεων μετά των Ιδεών.
Ιδού ΑΔΕΛΦΙΑ: Αι λέξεις, που είναι έλξεις γραμμάτων, περιελίσσουν τας έλικας του Νου και τον καθιστούν εξαιρετικώς εύστροφον, προκειμένου να αν-ελιχ-θή εις το όρος Ελικών των 9 Μουσών με Μουσαγέτην τον ετεροθαλή αδελφόν των, τον Απόλλωνα.
Τουτέστιν: ΛΕΞΙΣ, ΕΛΞΙΣ, ΕΛΙΞΣ..(ΕΛΙΞς), ΕΛΙΚΩΝ είναι το απτόν παράδειγμα της ικανότητος του Ελληνικού Λόγου να ελίσση τας έλικας του Νου. Καθιστά τον Έλληνα ιδιαιτέρως όχι μόνον εύστροφον, αλλά και ερευνητικόν ως προς την φυσικήν και νοητήν πραγματικότητα.
Η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[όπου Π (ΥΛΗ)] και μετατρέπεται σε: ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞΣ-(ΕΛΙΞς)…ΕΛΙΚΩΝ. Αν ο καθείς δεν βρει...το ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ του....δεν θα βρει και το ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΝ....ίνα αποδράσει από υλικόν γήινον πεδίο....προς το Σύμπαν.
Η κάθε ΛΕΞΙΣ….οδεύει…..προς το άπειρον   ΟΟ ….ήτοι : ΛΕΞΙΣ=305=>3+0+5=8…ΟΟ….άπειρον.
ΑΛΗΘΕΙΑ=64...!!!
ΕΛΙΞς=5+30+10+60+6=111……όπου  111   είναι η αρχή της Αλφαβήτου μας….1,10, 100…όπου άνευ των μηδενικών….γίνεται  111…..που είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ=111,…..δηλαδή η αναζήτησις προς το (Θ)είον….το γράμμα Θ=9…….όπου ….  ΘΗΤΑ=318=>3+1+8=12…..όπου 12….ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και 1+2=3....όπου 3….Η  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΘΗΝΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ).
Ο αριθμός  ΕΝΝΕΑ=9, ούτως χωρίζεται σε ΕΝ-ΝΕ-Α.  Τουτέστιν : ΕΝ=1 / ΝΕ(ΕΝ)=1 /Α=1.
Εις την Ελληνικήν Αλφάβητον…..διαπιστώνομεν ότι καθέτως, όπως ορώμεν, έχομεν:
6,60,600…ήτοι : [  F(ς)   Ξ ,  Χ  ]…..τουτέστιν  666. 
Εις τα παραπάνω γράμματα μόνον το απόκρυφον το [ F (ς) ]….δίγαμμα ή στίγμα…. έχει αποκωδικοποιηθεί το οποίον  και προστίθεται  πλέον ως  6(ς)….στην λέξιν…..ΕΛΙΞς=111
Με εντολή του Διός ( ο πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ… ΕΞ=6….ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ….εις  την Ελληνικήν Αλφάβητον….και από 6,60,600 και μετατρέπεται….εις δεξιόστροφην ΕΛΙΚΑ….666.
Αύτη  η  ΕΛΙΞς =111…..τείνει….ίνα φθάσει εις την κορυφήν…..της Ελληνικής Αλφαβήτου…. και να γίνει 9,90,900…..ήτοι:  [ Θ , Q , ΣΑΝ Π )....τουτέστιν  999.
Εις την δεξιάν αυτήν κάθετον σειράν της Ελληνικής Αλφαβήτου είδομεν την  όρασιν/θέασιν….μόνον ενός εκ των τριών γραμμάτων….και τούτο ήτο μόνον το  θ=9…..όπου είναι και Ο ΚΩΔΙΞ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ μας, που σημαίνει ότι ορούμε παντοτινά το γράμμα θ=9…..και μόνον όταν καταφέρομεν και ανυψώσομεν την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ…..από την οριζοντίως θέσιν της…που την βλέπαμε έως τώρα… ίνα αρθεί εις την ΟΡΘΙΑΝ ΘΕΣΙΝ….δια να έχομεν ΚΑΘΑΡΗΝ ΘΕΑΣΙΝ.
Ούτως  εις την ΟΡΘΙΑΝ ΣΩΣΤΙΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ…..ΤΟ  666….ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ….ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 999…..όπου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η ΕΛΙΞς=111 ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΩΝ,  ΜΕ ΤΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ….(ΘΕΙΑ-ΒΟΗ)….ΤΟΥ ΔΙΟΣ.
Ορούμεν  το θ=9…..διότι  ΖΕΥΣ = 612=>6+1+2=9……ΕΝΝΕΑ / ΕΝ-ΝΕ-Α / ΠΑΙΔΕΙΑ=111.
Το δε ρητόν….ΚΥΑΜΩΝ  ΑΠΕΧΕΤΕ….μας δείχνει ότι…έως τώρα είχαμε αποχή….από τα κουκιά…δηλα δή ….είχαμε αποχή….από την ΟΥΡΑΝΙΑΝ…..ΘΕΙΑΝ ΓΝΩΣΙΝ
ΚΥΑΜΩΝ=20+400+1+40+800+50=1311=>6……ΑΠΕΧΕΤΕ=1+80+5+600+5+300+5=996=>6
Το ΚΥΑΜΩΝ=1311… ορούμεν μεν τα τρία 1..11 και το 3….αλλά απέχομεν από την ΠΑΙΔΕΙΑ=111.
Το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….. μας δηλώνει ότι ίνα φτάσουμε εις το 999 χρειαζόμαστε τον ΑΡΙΘΜΟ  (3)…..οπότε 996+3=999.
Ο λέξις…..ΑΡΙ(Θ)ΜΟΣ….προέρχεται από την βάσιν…Α=1, Ι=10 , Ρ=100 ήτοι  111…..δηλαδή (Α,Ι, Ρ)….ή (Ρ,Ι,Α)….ή (Α, Ρ, Ι) [Θ] ΜΟΣ.
Το (3) δηλώνει…..ΔΗΛΟΣ…..Δ-ΗΛΟΣ….όπου χρειάζεται το Ι=10….εις το ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ Α! ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ ….ίνα γίνει   Δ+ΗΛΙΟΣ…..ΑΠΟΛΛΩΝ. Η ΔΗΛΟΣ που είναι Α-ΔΗΛΟΣ χώρος γέννησης των Διδύμων Απόλλωνος/Αρτέμιδος.Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΘΗΝΑ) ….ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ΑΔΕΛΦΙΑ...μπροστά μας...εις την Νοητική μας ΟΘΟΝΗ.
Πράγματι  αν προσθέσουμε το ΚΥΑΜΩΝ=1311 και το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….λαμβάνομεν 1311+996=2.307=>12….ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και =1+2=3 …..ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΣ.
Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ....Ο Δίδων Ζωή....είναι η Συμπαντική Νόηση/Διαστολή-Ζεύξις.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ....είναι ο Ήχος και το Φως....
Η ΑΘΗΝΑ.....είναι η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ....ως Ανώτερη Νόησης/Ηθονόη-Θεονόη/Σοφία

...και έπονται...
Ο ΕΡΜΗΣ.....ως Λόγος/Ομφή.
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ.....ως Ένωση-Έρως/Ζεύξις.
Ο ΑΡΗΣ.....ως ορμή-Έριδα
Η ΔΗΜΗΤΡΑ....ως γέννηση/Εμφύτευση υλικών-πνευματικών σπόρων.
Η ΗΡΑ....ως Ζήλια/Ορμή-Αέρα(ΑΗΡ) προς Δημιουργία ύλης.
Η ΕΣΤΙΑ...ως Οικογένεια/Ουσία/Εστία.
Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ....ως Οργή/Φόβος/Συμπαντικός Ωκεανός.
Η ΑΡΤΕΜΙΣ....ως Αρετή/Αγνότης/Αρτιότης/Ολολκλήρωσις.
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ....ως τεχνική κατεργασία/Πυρήνας Άστρων/Εσωτερικό Πύρ.
Ούτως οι ΟΛΥΜΠΙΟΙ (ΘΕΟΙ)....ενσαρκώνονται....εντός του 13ου αγνώστου Όντος Σύμπαντος Κόσμου....και Ανθρώπου....δηλα δή του δισυπόστατου Ιάκχου Διονύσου, όπου η μεταξύ τους ΕΝ+ΩΣΙΣ και ΣΧΕΣΙΣ....ορίζεται ως Έρος.
Αν προσθέσομεν το ελλειπές 996 και 999…έχομεν ….996+999=1995…..(...ημερομηνία ΕΝ-ΑΡΞΙΣ….ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.
Αν προσθέσομεν το 666+99 θα λάβομεν=1665=18=>1+8=9 ΕΝ-ΝΕ-Α….πυθμένα που ενεργοποιεί την ΕΛΙΞς….της...ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ.
ΥΠΟΦΥΣΙΣ=1860=>15=>1+5=6
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ=834=15=>1+5=6
ΓΑΙΑ=15=>1+5=6….
....οι πυθμένες 666....ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ….ΜΟΝΟΝ  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥΣ.
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ (ΕΝ-ΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ) …..[ΟΡΓΟΝΗ…ΕΙ….ΕΙ …ΣΠΣ….] όπου καθείς μας  ΘΑ ΓΙΝΕΙ-ΙΦΙΓΕΝΗΣ / Ι F(ς) Ι ΓΕΝΗΣ =292.
Ο αριθμός 36 ήταν ο όρκος των Πυθαγορείων διότι είναι το άθροισμα των πρώτων 4 μονών-αρσενικών αριθμών και των πρώτων 4 ζυγών-θηλυκών αριθμών: 36=1+2+3+4+5+6+7+8=(1+3+5+7)+(2+4+6+8).
Αυτό είναι το μαγικό τετράγωνο του Ήλιου που είναι χωρισμένο σε 36 τετράγωνα.Η αριστερόστροφος και δεξιόστροφος  κίνησις επιτυγχάνεται από το (μαγικόν) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ…και έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής και διαγωνίου τον αριθμόν 111, διότι το άθροισμα των φυσικών αριθμών από το 1 έως και το 36 είναι:  (35Χ37) / 2 = 666, ενώ το πηλίκον 666/6 είναι ίσον με τον αριθμόν 111 και δηλώνει ότι η ΓΑΙΑ=15=>6, πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞ=6....απέχει από τον Ήλιο τόσον….όσον ο  (ΗΛΙΟΣ=318=>12=>3….απέχει από την πραγματικήν γνώσιν, την οποίαν θα λάβωμεν …..αφού παρεμβάλλεται το (μαγικόν)....ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ  9Χ9…..!!!
Θα διερωτάσθαι ότι εις την ζωήν μας προσφωνούμε πάντα όλα να πάνε ΔΕΞΙΑ….αληθώς διατί;
Διότι ΑΔΕΛΦΙΑ....απλά  ΔΕΞΙΑ ( ΔΙΑ…..ΕΞ ) ΑΝΑΦΩΝΟΥΜΕ και ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ...ώστε να φθάσΩμεν  εις το....Π+ΗΛΙΟΝ.
Ο αριθμός ΕΞ=6, (ΑΡΙΘΜΌΣ ΨΥΧΗΣ)...ο οποίος αντιστοιχεί εις το πλήθος των πλευρών του κανονικού εξαγώνου είναι ΤΕΛΕΙΟΣ=620=>6+2+0=8….όπου 8…..ΔΙΑΣ=215=>2+1+5=8…..Ο ΔΙΑΣ …υποδηλώνει με το Δ…το Ιερόν Τρίγωνον της Δημιουργίας….που κέντρον του έχει το Ι=10….εις την Ιερά Τετρακτύ…..διά της Α(ρχής)…της Ζωής….εις το διηνεκές Σ(ύμπαν)….και επομένως ως ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ το ΕΞ=6…..είναι ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ και είναι εν εκ των σχημάτων της Ιεράς Γεωμετρίας, δια της οποίας ο (Θ-εός) εποίησεν το ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
[ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1310=>5]… [Ε=5]


Το ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΕΧΕΤΕ….με αντίστοιχους πυθμένες 6Χ6…..χρειάζεται….ζάρι…δηλαδή ένας ΚΥΒΟΣ=762=>15=>6…..ώστε να έρθουν ΟΙ ΕΞΑΡΕΣ….(ΕΞ…ΑΡΕΣ)….. Α-ΔΕΛΦΙΑ….ώστε να γίνει ο αριθμός 36….δηλαδή 3+6=9…όπου ΖΕΥΣ=612=>9…..ΕΝ-ΝΕΑ(ρχή)….ΕΝ-ΝΕ-Α=111.
Ως ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ...όπου   (Ε.Ι.).....ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ...επίγραμμα του Θεού Ε=ΕΙ.....β! προσώπου του ρήματος ειμί....που σημαίνει Υπάρχεις, συ εί ο Θεός....και που διαβάζοντας το ανάποδα...δηλαδή ....ΙΕ....σημαίνει Ja-He…Ιαχ-βέ...που σημαίνει εις τα Εβραϊκά ο ΩΝ (αυτός που υπάρχει)....και ενέχει την λατρεία του Κρόνου....την οποίαν ακολουθούν οι Σημιτικοί λαοί. Το περί του ΕΙ....ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ....ξεκαθαρίζεται από την φράση: « Έκτη δ’ γενεή καταπαύσατε οιμόν αοιδής»...δηλα δή...  « Εις την έκτην γενεάν παύσατε το άσμα σας....» όπου μας δηλώνει ότι εις τον αριθμό 6 (ΕΞ) ήτοι (ς) στίγμα...σταματάει η πρόοδος δια το θνητόν γένος. Αν νοήσετε καλώς....χωρίς το (ς) στίγμα...δηλα δή την ΕΛΙΞς=111...δεν ημπορούμε να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ. Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ μας γίνεται εις τα Ιερά  μας…. διά των:  ΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑ…..δηλαδή (ΜΑΣΤΟΣ…..ΣΤΟΜΑ…..) όπως κάθε μωρό χρειάζεται τον μαστό και δια του στόματος να πιεί το γάλα….ούτως κι ημείς…. « ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΘΕΟΥ»…χρειάζεται τον ΜΑΣΤΟ της ΓΝΩΣΗΣ….για να ρουφήξουμε το ΓΑΛΑ….του ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ..(ΓΑΛΑ….ΑΞΙΑΣ)….ώστε να καταστούμε ΦΩΤΕΙΝΕΣ   ΕΛΛΑΝΙΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.
 ΕΙ+ΕΙ=15à 1+5=6
5.) ΓΑΙΑ / ΟΙΚΟΣ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 Αληθώς διατί εις την παιδικήν μας ηλικία πάντοτε ζωγραφίζαμεν μία μικρήν οικία....ένα μικρόν σπιτάκι  Αληθώς, διατί όλα τα παιδιά.....φτιάχνουν πάντοτε τούτο το σχήμα…;
ΑΠΟΛΛΩΝ=ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ.
ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΤΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. (3+4), (2+5), (1+6).  
Από την στιγμή που ερχόμεθα εις τούτον τον πλανήτη ...κυριαρχεί μέσα μας....ο σεπτός ιερός αριθμός 7. Τα επτά ενεργειακά μας κέντρα.....αντιστοιχούν στις ΕΠΤΑ (7) ΠΛΕΙΑΔΕΣ....δηλα δή ΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ.....στις ΕΠΤΑ ΠΥΛΕΣ....όπου κάθε Πλειάδα...μας υποδηλώνει και μία διαφορετική ιδιότητα.....που συγχρόνως διακοσμούν την Ανθρώπινη Ψυχή.
Ως Περιστέρες.....οι Πλειάδες....ενεργοποιούν τα ΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΑ.....όπου συνδέεται ως πρίζα....αλλά συγχρόνως παρουσιάζεται και μία μεταμόρφωσις....δηλα δή η Άνοδος Ψυχής....όπου με την Επιφοίτηση Πνεύματος Αθηνάς...κάθοδος Νου....μετατρέπει τις Ουράνιες Πλειάδες.....σε ολόλευκες Περιστέρες ....που τριγυρίζουν την εδώ ζωή μας.
Η ΚΕΛΑΙΝΩ..... έρχεται και εισβάλλει εις τον κόκκυγα....και φέρνει την στήριξη μας με τη ΓΗ.
Η ΜΕΡΟΠΗ....αγγίζει τα ευαίσθητα γεννητικά μας όργανα.....σημαίνοντας την Μέρα και την Όψη.
Η ΗΛΕΚΤΡΑ....φωλιάζει στο Ηλιακό μας πλέγμα....δηλώνοντας και δίνοντας ηλεκτρομαγνητισμό...καθώς το ηλιακό πλέγμα σε συνεργασία με το ήπαρ αποτελεί την εστία του Αστρικού Σώματος και το δέκτη λήψης ιόντων....τα οποία δια του ύδατος/αίματος.....μεταφέρει εις τον εγκέφαλο.
Η ΑΛΚΥΟΝΗ....σφραγίζει την καρδιακή μας χώρα....σημείον εξισορρόπησης όλων των ενεργειακών κέντρων....εκφράζοντας το Συναίσθημα...δηλα δή το Επιθυμητικόν....όπου ο παρορμητισμός δηλώνει την Ύβρι του Κύηκα και της Αλκυόνης που αποκάλεσαν ο ένας τον άλλον .....με τα ονόματα του Διός και της Ήρας...δείχνοντας την αλαζονεία τους.....και τον παρορμητισμό τους εις τον έρωτα.....που αψηφά ακόμη και τους Ηθικούς Κανόνες και Θεϊκούς Νόμους .
Η ΜΑΙΑ.....αγκαλιάζει τον λαιμό μας .....εκφέροντας τον Λόγο...δηλώνοντας την μαίευση του Ουράνιου Θεϊκού Λόγου...με τη σύλληψη του Νου....μέσω του εγκεφάλου και συνάμα μέσω των φωνητικών χορδών...μετατρέπεται εις ομιλία.....τραγούδι....κι επειδή η ΜΑΙΑ είναι η μητέρα του Ερμή....ήτοι ο Ερμής Λόγος(Ερμητικός Λόγος).....όπου συγκοινωνεί μεταξύ των Ανθρώπων και των Ολύμπιων (θεών)...ως Αγγελιοφόρος.
Η ΤΑΥΓΕΤΗ.....εστιάζεται εις το Τρίτο Μάτι....ανάμεσα στους δύο οφθαλομούς μας....όπου σχηματίζει ένα Τρίγωνον.....υποδηλώνοντας το σχήμα α) ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.....εικόνα θείων Ψυχών και δη των Θεϊκών Οντοτήτων.

Το ΤΡΙΓΩΝΟΝ ή ΠΥΡΑΜΙΣ.......που σχηματίζεται ανάμεσα εις τους οφθαλμούς μας δηλώνει και το πρώτο σημείον αφίξεως της εποικήσεως των Ελλήνων εις την Γαία....εις το όρος ΤΑΥΓΕΤΟΣ ή ΤΑΥΓΕΤΗ....όπου μας δηλώνει την ΑΝΟΔΟ/ΑΝ-ΕΛΙΞΙς.....που αποτελεί το ΠΕΡΑΣΜΑ (οπή-όψη....ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του Εγκεφάλου μας....Αριστερό-Συνειδητό-Δεξί-Ασυνείδητο.
Η ΑΣΤΕΡΟΠΗ....επικάθεται εις την κορυφή (υφή της Κόρης) της κεφαλής και μας δηλώνει την ΟΠΗ εις τα ΑΣΤΕΡΙΑ...μιας και αποτελεί την ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ του ΑΣΤΡΙΚΟΥ μας ΣΩΜΑΤΟΣ και το ΠΕΡΑΣΜΑ-ΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ της ΨΥΧΗΣ....προς το ΑΣΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Όταν η Ψυχή μας...ολοκληρώσει ΑΔΕΛΦΙΑ...το τέλος της....(Σκοπός και Τέρμα).....όπου ΣΚΟΠΟΣ.....σημαίνει ότι χρειάζεται προσπάθεια ( ΚΟΠΟΣ+Σ)....ίνα οδεύσει εις τους πλέον 12+1 Άθλους του Ζωδιακού Κύκλου και σε άλλα ΕΠΙΠΕΔΑ. Βασική προϋπόθεσις της ΨΥΧΗΣ....ώστε να φτάσΕΙ....εις το ΤΕΡΜΑ....ίνα έχει βίον ΕΝ ΑΡΕΤΗ....και να αποχτήσει ο Ανθρώπινος Νους....το (ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ-ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ).
Η ΑΡΕΤΗ συμβολίζεται γεωμετρικώς εις το παρακάτω σχήμα και είναι κάθετος της ΕΥ-ΘΕΙΑΣ γραμμής.


Η ΑΡΕΤΗ.....ώς διττή (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ) και (ΗΘΙΚΗ)...διαπερνάει μέσω της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ (Ήθη Νόη) και (Θέο Νόη)....καθώς γίνεται ο διαμελισμός του ΖΑΓΡΕΩΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...σε 14 κομμάτια (σύμφωνα με τις ημέρες της Πανσελήνου....όπου περιγράφεται η αναδόμηση Διούνυσου και με αποδόμηση της Πανσελήνου...ως τη νέα ΣΕλΗΝΗ.....εις 14 ημέρες...τον οποίον έφαγαν οι Τιτάνες...δηλαδή οι φθοροποιές δυνάμεις της Φύσεως και που κατακεραύνωνε ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ....ο Συμπαντικός Νούς...με ενδοκοσμική έκφανση τον ΑΙΘΕΡΑ-ΑΙΘΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ....από τις στάχτες των οποίων γεννήθηκε και δημιουργήθηκε το Ανθρώπινο Γένος....όπου οι στάχτες αυτές έχουν σχέση με τον Άνθρακα-Ζωής-Αναπνοής.
Ούτως η (θεά) ΑΘΗΝΑ μετέφερε την ΚΑΡΔΙΑ (κάρα Διός) του Ζαγρέα εις τον ΔΙΑ....ο οποίος τον έγραψε στο δεξιό του μηρό....»εκ των δεξιών του Πατρός...», όπου τράφηκε και τον αναγέννησε εις ΔΙΟΝΥΣΟ...ήτοι ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΖΑΓΡΕΑ.....πάσχοντα και ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΑ....δηλαδή εις την αναδόμηση του Ανθρώπου...σε ΗΛΙΑΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ....όπου ανακαλύπτει την Ηλιακή του Φύση...και τα 4 στοιχεία της Γαίας: ΓΗ-ΥΔΩΡ-ΑΗΡ-ΠΥΡ.....ίνα ανακαλύψει και μετουσιώσει τον ΑΙΘΗΡ. Ο ΑΙΘΗΡ.....με αναγραμματισμό...μετασχηματίζεται εις ΘΗΡΙΑ....αν ο υλικός τρόπος της γήινής μας ζωής...δεν αισθανθεί την ουράνια ΦΛΟΓΑ του ΦΩΤΟΣ....που μέσω της Λύρας του Ορφέως και Απόλλωνος...θα ακούσει το ουράνιο σάλπισμα.ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου