«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Τρίτη 15 Μαΐου 2012

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ= =ΙΔΕΑ ΠΥΡΟΣ =Ε+ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ


ΔΡΑ ΕΠΙ της ΑΥΡΑΣ
Μόνον την 6η πρωινή με την ανατολή των πρώτων ακτίνων του Ηλίου και την μοναχικότητα της ΣΙΩΠΗΣ....εναρμονίζονται έστω και σε ελάχιστο βαθμό τα ΠΥΡΙΝΑ αποκαθαρμένα από τις ακτίνες του Ηλίου στοιχεία με τα ενεργειακά ΠΕΔΙΑ του χώρου.
Ούτως ΑΔΕΛΦΙΑ...η ψυχή θεραπεύεται πρώτη εις την Επίδαυρο και εν συνεχεία η επίδρασις της θεραπείας θα εμφανισθή στο σώμα του ασθενούς. Η μεταφορική έννοια της λέξεως αύρα....κατευθύνει τον θεράποντα ιερέα στο να δράση επί της ΨΥΧΗΣ του ασθενούς. Η αύρα είναι η ορμή που δίδει την κίνησιν στην ψυχή. Η λέξις αύρα (ουχί με την σημερινή έννοιαν) ...εκπροσωπεί το αιθερικό σώμα του ανθρωπίνου όντος και μεταφέρει την φορά του μετακινούμενου αέρος....αφ’ ενός στο φυσικό πεδίο και αφ’ ετέρου στο μεταφορικό...που σημαίνει την κίνησιν της ΨΥΧΗΣ.
Η πλήρης έννοια της λέξεως ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ.....είναι η της καθάρσεως δια του πυρός των ενεργειακών και άλλων δυνάμεων, που δρούν στα πεδία της Επιδαύρου.
Είναι σημαντικόν βεβαίως τις δυνάμεις αυτές....πρέπει να γνωρίζη....το πώς να τις χειρισθή ο κατάλληλος θεραυπευτής-ιερέας....ώστε να μπορέση να φέρη σε ισόρροπον αρμονικήν κατάστασιν την τριμέρεια της ΨΥΧΗΣ.....δηλαδή το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ, το ΘΥΜΟΕΙΔΕΣ και ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΝ. Η Ψυχή χωρίζεται σε δύο μέρη...το ΛΟΓΙΚΟΝ...και το ΑΛΟΓΟΝ.
Ίνα να παραστείς σε τούτη την διαδικασίαν ...ΑΔΕΛΦΕ/Η....οφείλεις να ευωδιάζεις σωματικώς, προκειμένου να εισέλθεις και να παραμείνεις εις τον ναό....αλλά ταυτόχρόνως και εσωτερικώς...δηλαδή την φορά του νου(το φρονείν) των σκέψεων..προς τα όσια. Η αγνότης είναι η εξωτερική καθαριότης και η εσωτερική κάθαρσις της εντολής των ΠΡΟ-ΠΥΛΑΙΩΝ. Η Πρό της Π+ύλης κατάστασις οφείλει να είναι μία προετοιμασία για το πέρασμα από την χονδροειδή αργοδονούμενη ύλη....εις την λεπτοφυέστερη, ταχυδονούμενη ύλη, της άυρας/ψυχής.
Η λέξις ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ....διδάσκει 7 κινήσεις που θα πραγματοποιήση ο θεραπευτής...προκειμένου να συντονισθή η αύρα του ασθενούς μαζί του και με τα ιερά πεδία του χώρου. Με τις 7 κινήσεις ελευθερώνεται η αύρα του ασθενούς και αποκτά την δυνατότητα να προβάλλη τις ΕΜΜΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ....που την εγκλωβίζουν στον περιορισμό της ψυχονοητικής της ασθενείας και στην απώλεια εν τέλει της σωματικής ΥΓΙΕΙΑΣ.
Εις τον χώρον τούτον της Επιδαύρου ...εμφανίζεται ο κύριος παράγων εσωτερικής ανελίξεως...η σπειροειδής κίνησις ....των 7 προθέσεων της λέξεως ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ=ΕΠΙ+ΥΠΟ+ΥΠΕΡ+ΠΡΟΣ+ΑΠΟ+ΔΙΑ+ΠΕΡΙ....οι οποίες απαιτούν ιερά πείρα.....προκειμένου ο ιερεύς-ιατρός να δυνηθή να χρησιμοποιήση ομοιοπαθητικώς τις δυνάμεις του χώρου...συνδυάζοντας τες με τις εξασθενημένες του ασθενούς.
Αδέλφια...το κάθε ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ .....εις την αρχαιότητα ήτο ΙΑΤΡΕΙΟΝ+Ε.....κι οφείλεται να γιγνώσκετε ότι η θεραπευτική ιδιότης...όσον και η μαντική (Ε).....ανήκουν εις τον ΘΕΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ....

πατέρα του Ασκληπιού και του Επιδαύρου. Οι λεγόμενες...ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΕΣ.....οι ιερείς/ιατροί του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ....ετηρούσαν σιγή......και δεν εκοινοποιούσαν τα μυστικά της θεραπευτικής.....παρά μόνον στους διαδόχους των...δια ευνόητους λόγους.
Ούτως η κάθε δράσις επί της αύρας του α-σθε+νούς.....επραγματοποιείτο ΑΔΕΛΦΙΑ.....στην ΕΠΙ+Δ-ΑΥΡΟ.
Ο α-σθενής....στερείται το α στερητικόν...στη γενική σθένους...του νου....όπου η λέξις σθένος ....αναλύεται εις τις αείχρονες έννοιες νέος+θ(εός)=σθένος.
Ε+ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Ε+ΔΙΑ+ΠΥΡΟΣ
ΠΕΔΙΑ+ΡΟΥΣ

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ(Ε.Ι.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου